Kontakte

Kontaktet janë kompani, klube, persona privatë ose diçka të tillë. Këto janë të ndara sipas të gjithëve që janë me interes, klientët, furnitorët, klientët dhe furnitorët, si dhe të tjera. Shumë informacione mund të ruhen tek kontaktet. Gjithashtu ilustrime tjera si fotografi mund të bashkëngjiten. Shumë të dhëna të tjera në modulet e tjera në Verpura mund t'u caktohen kontakteve ose personave të kontaktit. Një kontakt mund t'u caktohet edhe shumë personave të tjerë kontaktues. Personat kontaktues mund të jenë për shembull punonjës të një kompanie. Gjithashtu është e mundur të caktohet një person kontaktues primar. Kur krijohet e-mail grupor ose eksporti i të dhënave për transmetim, fillimisht do të përdoren të dhënat e personit kontaktues - nëse nuk është në dispozicion, do të futen të dhënat e kontaktit.

Personi kontaktues

Personat kontaktues janë elementi qendror në menaxhimin e kontakteve. Ata janë caktuar për një kontakt. Nëse një kontakt është një person privat ai do të jetë gjithashtu personi i parazgjedhur-kontaktues. Një kontakt gjithashtu mund të ketë më shumë persona kontaktues. Personat kontaktues mund të caktohen në veprimet që përmbajnë karakteristika, interesa, mbështetje kontaktuese (email, telefon, faks, takim, etj.). Llojet e kontaktit janë të përcaktueshme absolutisht falas dhe mund të ruajnë gjithçka. Për një person kontaktues mund të ruhen shumë informacione. Nëse kjo nuk është e mjaftueshme, sipas kërkesës mund të shtohen edhe mundësi tjera të ruajtjes. Nëse nuk ka informata në të dhënat e kontaktit në modulin e e-mailit grupor ose në eksport atëherë informacioni do të marrë automatikisht kontaktin nëse ka disa në dispozicion. Në process të zhvillimit është edhe një interfejs për Facebook, Xing dhe LinkedIn.

Lista "Todo"

Lista ‘Todo’ mund të përdoret edhe për qëllime tjera përpos caktimit të detyrave. Këto detyra i caktohen njëkohësisht një personi të kontaktit. Detyrat mund të hapen ose të bëhen. Një detyrë mund t'i caktohet një personi ose të gjithë kompanisë. Kjo do të realizohet në veprimet në Verpura. Pra, një veprim mund të jetë një detyrë, një kërkesë dhe cilësi etj. E një personi të kontaktit. Është e arritshme për të filtruar personat e kontaktit në veprim për të shpërndarë për shembull vetëm informacion të dobishëm për një grup të synuar. Një ndërfaqe për Shënime në Office365 është në proces. Një detyrë gjithashtu ka një datë - në procesin e biznesit është shumë e nevojshme për të mbajtur kontakte - në këtë mënyrë është shumë e thjeshtë për të krijuar një përkujtues për shembull në gjashtë muaj.

Leggi tutto...

Buletini

Buletini ose E-mail Grupor quhet një modul me të cilin një e-mail i personalizuar dhe i formatuar mund të dërgohet thjesht për grupet e përcaktuara të pjesëmarrësve. Është e mundur që të filtrohen llojet e kontakteve (klientët, interesat, furnitorët, punonjësit etj.), filtrimi territorial (vendet, zonat e kodit postar) dhe të filtrohen sipas veprimeve (dhe me të edhe interesat, kontaktet e fundit etj.). Për më tepër, gjithashtu mund të monitorohet postimi. E-mailat dërgohen përmes mail-serverit vetanak të Verpura-s. Këto të dhëna mund të eksportohen edhe në formate si CSV, XLS, XML dhe PDF, duke dërguar ose gjeneruar e-maila të personalizuar gjë që mundësohet përmes programeve tjera. Me të personalizuar do të thotë se marrësi personalisht adresohet me përshëndetjen, titullin, mbiemrin dhe mbiemrin dhe se do të jetë e mundur që të dërgohen informacionet e preferuara.

Veprim

Lista e veprimeve mund të përdoret mes tjerash edhe që të caktojë detyrat. Këto detyra i caktohen njëkohësisht një personi kontaktues. Detyrat mund të hapen ose të bëhen. Një detyrë mund t'i caktohet një personi ose të gjithë kompanisë. Kjo do të realizohet nga Verpura-veprimet. Pra, një veprim mund të jetë një detyrë, një kërkesë dhe, cilësi etj. të një personi kontaktues. Është e mundshme që në veprim të filtrohen personat kontaktues për të shpërndarë për shembull vetëm informacion të dobishëm për një grup të synuar. Një interfejs për Notes në Office365 është në process të zhvillimit. Një detyrë gjithashtu ka një datë - në procesin e biznesit është shumë e nevojshme për të mbajtur kontakte - në këtë mënyrë është shumë e thjeshtë për të krijuar një përkujtues për shembull çdo gjashtë muaj.