Në Verpura ekzistojnë urdhra hyrëse - të quajtura edhe urdhëresa e klientëve dhe urdhrat dalëse - të quajtura edhe urdhër furnizuesit.